Cenník

Odmena advokáta za poskytnuté právne služby sa  určuje podľa Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z.z. o  odmenách a náhradách advokátov za poskytnutie právnych služieb (ďalej len „Vyhláška").
 
Podľa § 1 ods. 2 vyššie uvedenej vyhlášky sa odmena advokáta určuje na základe dohody medzi advokátom a klientom. Pri uzatváraní zmluvy o  poskytnutí právnych služieb môže advokát dohodnúť s klientom spôsob a  výšku odmeny, pričom výška odmeny nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi.
 
Zmluvná odmena sa môže určiť nasledovne (§ 2 ods. 2 Vyhlášky):
 

Paušálna odmena  

Odmena za úplné vybavenie veci alebo súboru vecí, resp. za poskytnutie právnych služieb v určitom časovom období alebo na neurčitý čas.
 

Tarifná odmena

Základná sadzba tarifnej odmeny sa stanoví podľa tarifnej hodnoty veci alebo druhu veci alebo práva a počtu úkonov, ktoré advokát vykonal.
 

Hodinová odmena

Tento druh odmeny sa môže dohodnúť určením počtu hodín potrebných na poskytnutie právnej služby.
 

Podielová odmena

Môže sa dohodnúť vo forme peňažného podielu na hodnote veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom. Maximálna výška podielovej odmeny nesmie presiahnuť 20% z hodnoty veci.
 

Jednoduchá právna pomoc

Je to poskytnutie právneho poradenstva v sídle advokátskej kancelárie bez zastupovania pred súdom alebo iným orgánom. Podľa § 3 Vyhlášky si môže advokát dohodnúť hodinovú odmenu delenú na začaté štvrťhodiny.
V prípade poskytnutia jednoduchej právnej pomoci Vám bude advokát účtovať 12,50 € za každú štvrťhodinu.
V prípade poskytnutia jednoduchej právnej pomoci vyžadujúcej znalosť cudzieho práva alebo znalosť cudzieho jazyka Vám bude advokát účtovať 37,50 € za každú štvrťhodinu.